LİHKAB 2019 İşlem Ücretleri

LİHKAB 2019 hizmet ücretleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiştir. LİHKAB ücretlerinin belirlenmesinde kullanılacak katsayılara LİHKAB Bölgesel Katsayılar sayfasından ulaşabilirsiniz. 

 

DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ TÜRÜ ALAN (m²) ÜCRET(TL)
  0-1000 550
  1001-3000 822
  3001-5000 1172
  5001-10000 1423
APLİKASYON 10001-20000 1547
  20001-50000 1773
  50001-100000 2120
  100001-200000 2620
  200001-500000 4242
  500000 den sonra her 100000 için 748
  Altı ay içinde aynı yere ait aplikasyon talebinde 1 aplikasyon krokisi bedeli (Maktu*) 26
KADASTRAL YOL SINIRLARININ BELİRLENMESİ (Maktu*) 1-10 Nokta 550
  10 Noktadan sonra her bir nokta için 24
CİNS DEĞİŞİKLİĞİ 0-500 570
Yapısız iken yapılı hale gelme Sonraki her bir m² için 0,08
1 Bina İnşaat Alanı İlave her bina için (maktu*) 200
Aynı yapı üzerinde kat ilavesi suretiyle yapılacak cins değişikliği işleminde Maktu* 200
Yapılı İken Yapısız Hale Gelme (2010/4 sayılı genelgenin 24. Md. 12. Bendi uyarınca) Maktu* 375
Bina Yapımı ve Yıkımı İle İlgili Olmayan ve Taşınmaz Malın Bağ, Bahçe, Tarla Vb. Vasıfta İken, Arsa, Fındıklık, Zeytinlik, Sera.. Vb. Vasıflara Dönüştürülmesi Veya Tersi Yapılan Cins Değişikliğinde Maktu* 200
  Araziye gidilmesi gerekli ise ilave (Maktu*) 175
Tarımsal amaçlı yapıların (besidamı,kümes, sera ve benzeri) cins değişikliği işleminde tahsil edilecek tavan hizmet bedeli ***

Maktu*

1263
BİRLEŞTİRME

2 PARSEL

(İlave her bir parsel için yüzde 10 artış uygulanacaktır)

648
ARZİ İRTİFAK HAKKI 1 Parsel 375
  İlave her bir parsel için (Maktu*) 200

PARSELİN YERİNDE GÖSTERİLMESİ

Her parsel için (Ada/Parsel, Adres)

Maktu*

175

BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN YERİNDE TESBİTİ

Her bağımsız bölüm için

Maktu* 175
PARSELİN VEYA BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN YERİNDE GÖSTERİLMESİNDE

Aynı malike ait; birbirine bitişik birden çok parselin veya aynı parselde bulunan birden çok bağımsız bölümün yerinde gösterilmesinde ayrıca her parsel / bağımsız bölüm başına ilave

Maktu*

37
HATALI BAĞIMSIZ BÖLÜM DÜZELTME VE TEKNİK RAPOR HAZIRLAMA İŞLEMİ 2 Bağımsız Bölüm İçin Maktu* 267
  Her bağım. Bölüm için ilave maktu* 34
İmar Barışı kapsamında Zemin Tespit Tutanağı Hazırlama Bina İnşaat Taban Alanı **** 0-100 575
  Sonraki her 1 m2 için 1,15

 

Açıklamalar

 1. Maktu: Katsayı uygulamasına bakılmaksızın.
 2. Ücretlere KDV dâhildir. ,
 3. Ücretler yeni ücret tarifesi yayınlanıncaya kadar geçerlidir.
 4. Birbirine bitişik ve aynı malike ait parsellerin aplikasyon taleplerinde; parsellerin tek aplikasyon krokisinde gösterilmesi şartıyla parsellerin toplam yüzölçümleri üzerinden ücret tahakkuk ettirilir. ,
 5. Maktu ücretler hariç hesaplanacak hizmet ücretleri 276 TL’den az olamaz.
 6. Teknik rapor, düzeltmeye konu blok veya ana taşınmazın tamamı için bir defaya mahsus hazırlanacak olup hizmet bedeli hesaplanırken tüm bağımsız bölümlerin düzeltmeye konu olduğu dikkate alınacaktır.
 7. Yapısız iken yapılı hale gelen cins değişikliklerinde parselde birden fazla bina bulunması durumunda en büyük taban alanına sahip bina için ücret hesaplanır diğer binalardan maktu ücret alınır.

Diğer Hususlar

 1. Belediye ve mücavir alan içinde kalan ve henüz imar uygulaması yapılmamış kadastro parsellerinden imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 2/3 ü tahsil edilir.
 2. Belediye ve mücavir alan dışında kalan kadastro parsellerinden imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 1/3 ü tahsil edilir.
 3. Ulaşım gideri işverene aittir. İşverenin ulaşım için aracı temin etmesi durumunda işverenden ayrıca ulaşım gideri ücreti alınmayacaktır. Uygulanmada “0,15 x km x yakıt Lt fiyatı” formülü kullanılacaktır.
 4. İş yapımı için gerekli her türlü malzeme bürolara aittir. 

 

* Maktu: Hizmet grubu ve yöresel katsayıya bakılmaksızın.

** (c) bendinin uygulanmasında “0,15 x km x yakıt Lt fiyatı” formülü kullanılacaktır.

*** Taşınmaz malın bağ, bahçe, tarla vb. vasıfta iken, arsa, fındıklık, zeytinlik, sera.. vb. vasıflara dönüştürülmesi veya tersi işlem taleplerinde; ilgili kamu kuruluşundan verilmiş yazı ya da rapora dayanılarak tescil bildirimi düzenlenmek suretiyle vasıf değişikliği yapılır. Ayrıca araziye gidilmesi gerekli ise parselin yer gösterme ücreti ilave olarak tahakkuk ettirilir.

**** İmar Barışı kapsamında Zemin Tespit Tutanağı Hazırlama işlemlerinde; il katsayısı, belediye ve mücavir alan içinde kalan ve henüz imar uygulaması yapılmamış kadastro parseli katsayısı, belediye ve mücavir alan dışında kalan kadastro parseli katsayısı uygulanmayacaktır.

 

2018 yılına ait listeyi 2018 Yılı LİHKAB Hizmet Ücretleri  sayfasından ulaşabilirsiniz. 

2017 yılına ait listeyi 2017 Yılı LİHKAB Hizmet Ücretleri  sayfasından ulaşabilirsiniz.