LİHKAB 2017 İşlem Ücretleri

LİHKAB hizmet ücretlerin her yıl Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmektedir. 

DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ TÜRÜALAN (m²)ÜCRET(TL)
  0-1000 418
  1001-3000 625
  3001-5000 890
  5001-10000 1081
APLİKASYON 10001-20000 1175
  20001-50000 1346
  50001-100000 1610
  100001-200000 1991
  200001-500000 3222
  500000 den sonra her 100000 için 568
  Altı ay içinde aynı yere ait aplikasyon talebinde 1 aplikasyon krokisi bedeli (Maktu*) 19
KADASTRAL YOL SINIRLARININ BELİRLENMESİ (Maktu*) 1-10 Nokta 418
  10 Noktadan sonra her bir nokta için 18
CİNS DEĞİŞİKLİĞİ 0-500 432
Yapısız iken yapılı hale gelme Sonraki her bir m² için 0,06
1 Bina İnşaat Alanı İlave her bina için (maktu*) 152
Aynı yapı üzerinde kat ilavesi suretiyle yapılacak cins değişikliği işleminde Maktu* 152
Yapılı İken Yapısız Hale Gelme (2010/4 sayılı genelgenin 24. Md. 12. Bendi uyarınca) Maktu* 285
Bina Yapımı ve Yıkımı İle İlgili Olmayan ve Taşınmaz Malın Bağ, Bahçe, Tarla Vb. Vasıfta İken, Arsa, Fındıklık, Zeytinlik, Sera.. Vb. Vasıflara Dönüştürülmesi Veya Tersi Yapılan Cins Değişikliğinde Maktu* 152
  Araziye gidilmesi gerekli ise ilave (Maktu*) 133
BİRLEŞTİRME

2 PARSEL

(İlave her bir parsel için yüzde 10 artış uygulanacaktır)

492
ARZİ İRTİFAK HAKKI 1 Parsel 285
  İlave her bir parsel için (Maktu*) 152

PARSELİN YERİNDE GÖSTERİLMESİ

Her parsel için (Ada/Parsel, Adres)

Maktu*

133

BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN YERİNDE TESBİTİ

Her bağımsız bölüm için

Maktu* 133
PARSELİN VEYA BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN YERİNDE GÖSTERİLMESİNDE

Aynı malike ait; birbirine bitişik birden çok parselin veya aynı parselde bulunan birden çok bağımsız bölümün yerinde gösterilmesinde ayrıca her parsel / bağımsız bölüm başına ilave

Maktu*

28
HATALI BAĞIMSIZ BÖLÜM DÜZELTME VE TEKNİK RAPOR HAZIRLAMA İŞLEMİ 2 Bağımsız Bölüm İçin Maktu* 203
  Her bağım. Bölüm için ilave maktu* 26

 

Açıklamalar

 1. Maktu: Katsayı uygulamasına bakılmaksızın.
 2. Ücretlere KDV dâhildir. ,
 3. Ücretler yeni ücret tarifesi yayınlanıncaya kadar geçerlidir.
 4. Birbirine bitişik ve aynı malike ait parsellerin aplikasyon taleplerinde; parsellerin tek aplikasyon krokisinde gösterilmesi şartıyla parsellerin toplam yüzölçümleri üzerinden ücret tahakkuk ettirilir. ,
 5. Hesaplanacak birleştirme hizmet ücreti 150 TL’den az olamaz.
 6. Teknik rapor, düzeltmeye konu blok veya ana taşınmazın tamamı için bir defaya mahsus hazırlanacak olup hizmet bedeli hesaplanırken tüm bağımsız bölümlerin düzeltmeye konu olduğu dikkate alınacaktır.
 7. Yapısız iken yapılı hale gelen cins değişikliklerinde parselde birden fazla bina bulunması durumunda en büyük taban alanına sahip bina için ücret hesaplanır diğer binalardan maktu ücret alınır.

Diğer Hususlar

 1. Belediye ve mücavir alan içinde kalan ve henüz imar uygulaması yapılmamış kadastro parsellerinden imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 2/3 ü tahsil edilir.
 2. Belediye ve mücavir alan dışında kalan kadastro parsellerinden imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 1/3 ü tahsil edilir.
 3. Ulaşım gideri işverene aittir. İşverenin ulaşım için aracı temin etmesi durumunda işverenden ayrıca ulaşım gideri ücreti alınmayacaktır. Uygulanmada “0,15 x km x yakıt Lt fiyatı” formülü kullanılacaktır.
 4. İş yapımı için gerekli her türlü malzeme bürolara aittir.